Vilkår og betingelser for Easyflighthelp ApS’ ydelser

Nærværende vilkår og betingelser beskriver de gældende vilkår for samarbejdet mellem den forurettede passager (Klienten) og Easyflighthelp ApS (Easyflighthelp).

1. Generelt:

1.1 Klienten accepterer nærværende regler og vilkår ved indgivelse af sin sag til Easyflighthelp ApS på hjemmesiden www.easyflighthelp.com.

 

2. Oplysninger om tjenesteudbyderen:

2.1  Hjemmesiden easyflighthelp.com ejes og drives af Easyflighthelp.

2.2  Easyflighthelp handler på vegne af Klienten for at sikre kompensation efter EC Regulation 261/2004.

2.3  CVR nr. er 38851772

2.4  Eventuelle spørgsmål kan rettes til info@easyflighthelp.com

 

3. Aftalen:

3.1  Denne aftale (herefter Aftalen) indgås mellem Easyflighthelp og den Klient, der fremgår af Aftalen.

3.2  Aftalen godkendes af Klienten direkte på www.Easyflighthelp.dk i forbindelse med oprettelsen af sagen. Der fremsendes efterfølgende kopi af Aftalen og disse generelle vilkår og betingelser til den e- mail, som Klienten har oplyst ved oprettelsen. Ved accept af Aftalen, bekræfter Klienten samtidig at have læst og forstået Aftalen samt disse generelle vilkår og betingelser.

3.3  Idet mange passagerer rejser i grupper, er det muligt for én Klient, at oprette en flysag på vegne af sig selv og alle eventuelle medpassagerer, som var med på samme flyvning. I dette tilfælde, er det Klientens ansvar at indhente accept af sagsoprettelsen fra disse medpassagerer inden sagen oprettes. Klienten hæfter på objektivt grundlag for, at eventuelle medpassagerer har givet tilsagn om, at sagen kan oprettes hos Easyflighthelp, samt at disse medpassagerer ikke har oprettet eller opretter sagen om kompensation hos et andet selskab, eller rejser kravet direkte overfor flyselskabet.

3.4  Ved sagens oprettelse, er Klienten alene forpligtet til at oplyse antallet af medpassagerer på sagen. Klienten hæfter for, at dette tal er korrekt, og Klienten er forpligtet til at identificere disse medpassagerer på opfordring fra Easyflighthelp. Easyflighthelp er berettiget til at lægge dette tal til grund for sagen, og antallet af medpassagerer kan ikke efterfølgende nedskrives på sagen, uden at dette betragtes som en tilbagekaldelse af sagen på vegne af de pågældende medpassagerer.

3.5  Nærværende Aftale er alene indgået mellem Easyflighthelp og Klienten, og der eksisterer derfor ikke noget kontraktforhold mellem Easyflighthelp og eventuelle medpassagerer. Som følge heraf, hæfter Klienten objektivt på vegne af medpassagererne.

3.6  Såfremt Klienten er forbruger, fraskriver Klienten sig sin fortrydelsesret, idet Easyflighthelp straks efter indgåelse af Aftalen iværksætter inddrivelsen på Klientens vegne.

 

4. Easyflighthelps ydelser:

4.1  Vurdering af gennemførligheden af Klientens krav på godtgørelse.

4.2  Beregning af den potentielle kompensation eller erstatningsstørrelse.

4.4  Fremsættelse af krav til flyselskabet.

4.5  Gennemførelse af kravet, om nødvendigt ved rettens hjælp.

4.6  Forhandle forlig med luftfartsselskabet.

4.7  Inddrive og udbetale godtgørelsesbeløb og/eller erstatning.

4.8  Jævnligt at informere Klienten om status på sagen.

 

5. Klientens forpligtelser


5.1 Klienten forpligter sig til følgende:

 • a)  Uopfordret og uden ugrundet ophold at videregive Easyflighthelp alle relevante oplysninger i sagen både ved sagens oprettelse, samt undervejs i forløbet.
 • b)  Besvare forespørgsler fra Easyflighthelp sandfærdigt og uden unødigt ophold.
 • c)  Ikke at have nogen kontakt med flyselskabet, og såfremt Klienten bliver kontaktet, at henvise 
til Easyflighthelp.
 • d)  Hvis relevant, at assistere med at søge dækning af de omkostninger, der er defineret neden
for under pkt. 7, via Klientens retshjælpsforsikring eller ved at opnå fri proces.

 

6. Easyflighthelps rettigheder

6.1 Easyflighthelp forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i sagsforløbet:

 • a)  At indhente information om sagen fra eksterne kilder, samt at videregive Klientens kontakt- 
informationer og data om flyrejsen til flyselskabet og enhver relevant tredjepart.
 • b)  At foretage alle retslige skridt, som kan bidrage til at få udbetalt kompensation og/eller
 • c)  Easyflighthelp har på et hvilket som helst tidspunkt ret til at udtræde af en sag og standse 
behandlingen af denne uden grund. Såfremt dette sker, dækker Easyflighthelp ikke klientens 
eventuelle omkostninger af nogen art.
 • d)  Easyflighthelp forbeholder sig retten til at afvise specifikke sager uden begrundelse.
 • e)  Easyflighthelp kan, på vegne af Klienten og med bindende virkning for denne, indgå forlig, akkorder og andre ordninger, for at sikre Klientens krav i tilfælde af et luftfartsselskabs konkurs, forventede konkurs, betalingsstandsning eller kendte økonomiske vanskeligheder. Dis- se aftaler vil betyde, at Klientens oprindelige krav vil blive erstattet af det faktiske beløb, som Easyflighthelp indgår aftale om med flyselskabet. Easyflighthelp krav på omkostninger jf. punkt 8 vil kun blive beregnet ud fra det faktiske beløb, der kommer til udbetaling fra flyselskabet.
 • f)  Easyflighthelp og samarbejdspartnere har ret til at kontakte Klienten via telefon, brev og elektroniske medier med henblik på markedsføring af produkter og ydelser samt i forbindelse med tilbud, nyhedsbrev, events og konkurrencer. Klienten kan til enhver tid frabede sig at blive kontaktet ved henvendelse per email på info@easyflighthelp.com.

 

7. Klientens rettigheder

7.1 Klienten skal som udgangspunkt overlade det til Easyflighthelp at inddrive kravet mod flyselskabet. Klienten har dog altid følgende muligheder:

 • a)  Ret til på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel at opsige samarbejdet med Easyflight- 
help, ved skriftligt at informere herom og mod at betale sagsomkostninger i henhold til punkt 
8g).
 • b)  Ret til at blive adspurgt, før Easyflighthelp indgår forlig. Klienten kan vælge en anden løsning 
end anbefalet af Easyflighthelp, mod at betale sagsomkostninger til Easyflighthelp.
 • c)  Indgår Klienten på egen hånd et forlig med flyselskabet uden Easyflighthelps medvirken eller viden herom, vil Klienten være forpligtiget til at betale sagsomkostninger jf. pkt. 8a), samt de omkostninger, der måtte være påløbet grundet behandlingen ved domstolene, til Easyflighthelp jf. pkt. 8d) og 8g).

 

8. Omkostninger

 • a)  Sagsomkostninger beløber sig til 16% tillagt moms af Klientens samlede godtgørelsesbeløb. Der beregnes dog ikke sagsomkostninger af Klientens refusion af flybilletter, hotelovernatninger, og tilsvarende direkte udlæg.
 • b)  Sagsomkostninger og renter beregnes ikke i tilfælde, hvor Easyflighthelp opgiver at opnå godtgørelse.
 • c)  Endvidere kan der i forbindelse med arbejdet med Klientens sag påløbe yderligere omkostninger til retssager, f.eks. til juridisk bistand, retsgebyrer, og lign. Sådanne omkostninger ud- lægges af Easyflighthelp, og bliver refunderet til Easyflighthelp af modparten såfremt sagen vindes. Såfremt sagen tabes, bærer Easyflighthelp alle omkostningerne.
 • d)  Sagsomkostninger fradrages i det udbetalte erstatningsbeløb, og opkræves således ikke, før erstatningen er udbetalt.
 • e)  Omkostninger til eventuelle bankgebyrer og andre overførselsgebyrer bæres af Klienten.
 • f)  I særlige tilfælde er Easyflighthelp berettiget til at fakturere omkostninger direkte til Klienten. Det kan ske i følgende tilfælde:
  • i)  Såfremt erstatningen er blevet udbetalt direkte til Klienten.
  • ii)  Såfremt Klienten ønsker at opsige Aftalen om inddrivelse af kravet gennem Easyflighthelp, er Easyflighthelp berettiget til at fakturere omkostninger, beregnet efter punkt 8g).
  • iii)  Såfremt Klienten ønsker at indgå eller afvise forlig som divergerer fra Easyflighthelps anbefaling, kan Easyflighthelp fakturere omkostninger beregnet ef
ter punkt 8g).
  • iv)  Såfremt Klienten bevidst har tilbageholdt vigtige oplysninger om sagen, eller 
bevidst har afgivet usande oplysninger til Easyflighthelp, eller såfremt Klienten efter Easyflighthelps skriftlige anmodning vedbliver med ikke at opfylde forpligtelserne som nævnt under punkt 5, er Easyflighthelp berettiget til at opsige Aftalen med Klienten med øjeblikkeligt varsel samt fakturere omkostninger i henhold til punkt 8g).
 • g)  Såfremt der foreligger særlige tilfælde som beskrevet under punkt 8f) har Easyflighthelp ret til at fakturere sagsomkostninger til Klienten svarende til 20% inkl. moms af den forventede kompensationssum tillagt dokumenterede omkostninger såsom retsgebyrer og tillagt omkostninger til juridisk assistance samt moms.

 

9. Opsigelse

9.1 Nærværende vilkår og betingelser er gældende, indtil en af partnerne opsiger Aftalen.

 

10. Databeskyttelse


10.1 Easyflighthelp vil kun bruge de personlige data leveret af Klienten med henblik på at forfølge Klientens krav i henhold til den indgåede Aftale og med respekt for alle gældende love om beskyttelse af person- lige oplysninger og data. Klienten leverer personlige data til Easyflighthelp under Persondataloven eller anden databeskyttelseslov, som kan være gældende med udtrykkelig tilladelse til at behandle den per- sonlige data leveret og til brug deraf i forbindelse med den indgåede Aftale. Easyflighthelp vil kun overføre personlig data til tredje parter under betingelserne nævnt nedenfor:

 • i)  hvis Klienten har givet samtykke,
 • ii)  hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål for hvilken den personlige data var 
indhentet,
 • iii)  hvis det er nødvendigt til forberedelse, forhandling eller opfyldelse af en kontrakt med Klien- 
ten,
 • iv)  hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse,
 • v)  hvis det kræves i forbindelse med etableringen af juridiske krav eller i retssager,
 • vi)  hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige an
greb, for at sikre datasikkerhed.
 • vii) Easyflighthelp forbeholder sig ret til at fortælle om Klientens sag som led i markedsføring, herunder identificere Klienten samt den omhandlende flyvning, og offentliggøre sagens resultat. Easyflighthelp vil dog ikke i denne forbindelse offentliggøre personfølsomme oplysninger, idet alene Klientens fornavn, by samt kompensationens størrelse vil blive offentliggjort.

 

11. Data og information fra Klienten

11.1  Ved anmodning fra Easyflighthelp skal Klienten til Easyflighthelp levere al data eller information, som er nødvendig for Easyflighthelps gennemførelse af sagen. Klienten garanterer, at den leverede data og information er korrekt og fuldstændig.

11.2  Klienten accepterer at skadesløsholde Easyflighthelp i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

11.3  I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder Easyflighthelp sig retten til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis Aftalen opsiges i henhold til denne paragraf, vil Klienten ikke have krav på kompensation af nogen slags.

 

12. Værneting og lovvalg

12.1 Denne Aftale er underlagt dansk ret, desuagtet om dansk international privatret måtte føre til, at et andet lands lov skulle finde anvendelse. Alle krav og tvistigheder mellem Klienten og Easyflighthelp skal afgøres ved Retten i Kolding.